Program

1.

Zamezíme korupci a nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi

Prověříme veškeré otevřené zakázky a nastavíme přísnější pravidla pro ty nově vyhlašované. Provedeme audity hospodaření v obchodních společnostech zřizovaných městem. Dostaneme finance města pod kontrolu veřejnosti. Snížíme provozní náklady na chod radnice minimálně o 10 % bez negativního dopadu na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

2.

Umožníme lidem najít práci a podpoříme podnikání

Naším cílem je, aby práci mohli najít všichni, kteří opravdu chtějí. Zasadíme se o změnu rekvalifikačních programů, aby odpovídaly potřebám trhu práce. Zprostředkujeme spolupráci mezi zaměstnavateli a školami. Zavedeme program na podporu začínajících podnikatelů i malých a středních podniků. Podpoříme inovativní podnikatelské projekty. Budeme usilovat o získání významných investorů. Podpoříme zaměstnávání zdravotně či jinak znevýhodněných občanů i zaměstnávání na zkrácený úvazek.

3.

Zlepšíme životní prostředí

Budeme usilovat o rychlejší snižování emisních limitů u velkých znečišťovatelů ovzduší. Prohloubíme spolupráci na řešení přeshraničního přenosu znečišťujících látek. Podpoříme modernizaci lokálních topenišť, ale současně budeme kontrolovat i postihovat nedovolené spalování odpadů. Vyvineme tlak na rychlejší odstranění starých ekologických zátěží. Podpoříme ekologickou dopravu ve městě.

4.

Vytvoříme adresně zaměřenou sociální politiku města

Peníze z rozpočtu města určené na sociální služby musejí být poskytovány efektivně a adresně lidem, kteří je potřebují. Rozšíříme kapacitu zařízení pečujících o seniory a osoby s tělesným nebo mentálním postižením. Zabráníme vzniku nových sociálně vyloučených lokalit a začneme přetvářet ty stávající. Vytvoříme ucelený program na podporu sociálně nejslabších občanů, avšak poskytování takové pomoci podmíníme jejich aktivním přístupem. V maximální míře využijeme pro tyto účely dotace z fondů EU.

5.

Oživíme historické centrum Ostravy

Podpoříme přeměnu prázdných (převážně kancelářských a komerčních) prostor na byty. Zasadíme se o jednodušší parkování v centru Ostravy a vznik nových parkovacích míst. Prosadíme kroky, které ukončí chátrání architektonicky významných budov. Prosadíme smysluplné využití volných ploch v centru a jeho okolí.

6.

Podpoříme projekty zaměřené na zdravý životní styl

Připravíme preventivní programy zaměřené na specifické zdravotní problémy Ostravanů. Postavíme nová hřiště a sportoviště pro nejširší veřejnost. Chceme pokračovat v započatých projektech na výstavbu cyklostezek, běžeckých tras a dalších sportovišť za podmínky, že náklady budou přiměřené. Podpoříme zejména mládežnické sportovní oddíly. Zefektivníme a zprůhledníme rozdělování peněz na podporu sportu. 

7.

Vytvoříme slušnou a přátelskou radnici

Budeme otevřeně informovat o dění na radnici, připravovaných plánech a rozhodnutích představitelů města. Budeme s občany aktivně komunikovat a pravidelně se s nimi setkávat. Usnadníme vyřizování záležitostí občanů prostřednictvím internetu. Umožníme občanům podílet se na rozhodování o důležitých otázkách včetně způsobu využití veřejných peněz zavedením principů tzv. participativního rozpočtu. Funkce na radnici budeme obsazovat dle kritérií odbornosti, nikoliv stranickosti.

8.

Zvýšíme bezpečnost v Ostravě

Navýšíme počet strážníků městské policie, a to zejména v místech s nejvyšší kriminalitou. Bezpečnost obyvatel maximalizujeme podporou součinnosti  státní a městské policie, hasičského záchranného sboru, dobrovolných hasičů, záchranné služby a organizací, které se věnují prevenci kriminality a drogové závislosti.

9.

Zkvalitníme ostravské školy

Podpoříme projekty na zkvalitnění výuky na všech stupních škol a hlouběji je propojíme s praxí. Zapojíme firmy a zaměstnavatele do výuky na středních školách. Připravíme a zavedeme program na rozvoj kreativity a aplikaci poznatků na bázi tzv. školního inkubátoru na úrovni základních škol. Vytvoříme podmínky umožňující rozvoj talentovaných studentů. Podpoříme jazykové vzdělávání nejen v angličtině, ale i v dalších jazycích důležitých pro uplatnění na trhu práce. Připravíme kvalitní poradenství zaměřené na celoživotní vzdělávání.

10.

Dostaneme kulturu do ulic

Oživíme smysluplné projekty připravené v souvislosti s kandidaturou Ostravy na titul Evropského hlavního města kultury 2015. Podpoříme kulturní akce v ulicích, a to zejména v historickém centru. Budeme se i nadále podílet na organizaci a financování kulturních akcí ve městě, které se těší popularitě. Podpoříme organizátory výstav, koncertů a dalších kulturních akcí a budeme hledat partnery pro dlouhodobé kulturní projekty. Zvýšíme počet grantů a dotací na rozvoj kulturních aktivit a zprůhledníme proces jejich udělování.

11.

Podpoříme přeměnu Ostravy v centrum technologické výjimečnosti

Zasadíme se o zapojení ostravských vědců a vědeckých pracovišť do infrastruktury světového výzkumu a vývoje. Posílíme možnosti uplatňování poznatků vědy i aplikovaného výzkumu ve firemních inovacích. Podpoříme fungující podnikatelské inkubátory. Zefektivníme financování projektů. Umožníme malým a středním podnikům dosáhnout na finanční zdroje na inovace. Podpoříme výstavbu moderní vědecké knihovny.

Akce

Kontakt

Jan Veřmiřovský ostrava@anobudelip.cz
předseda ANO Ostrava
725 996 859