Kandidáti

Ostrava - seznam kandidátů do zastupitelstva

Naši lidé

Ostrava - seznam našich lidí

Program

1.

Ostrava jako moderní regionální metropole

V loňském roce jsme spolu s více než 20 tisíci Ostravany vytvořili zcela nový Strategický plán rozvoje města Ostravy fajnOVA na období 2017–2023 s výhledem do roku 2030 (www.fajnova.cz), plán jehož cílem je udělat z Ostravy skutečně moderní metropoli 21. století. Je to naše dítě, kterému chceme pomoci růst, zajistíme proto jeho další aktivní naplňování.

Klademe důraz na rozvoj kvalitní architektury a veřejného prostoru. Budeme pokračovat v nastaveném trendu architektonických soutěží pro významné stavby, jako je např. nedávno vyhlášená soutěž na novou koncertní halu, i obnově historicky cenných objektů. Intenzivněji se zaměříme na kvalitnější řízení urbanistického rozvoje města, a to prostřednictvím nové kanceláře pro městské plánování. Navážeme na obnovy důležitých veřejných prostranství a jejich proměnu na kvalitní a moderní prostor, který je součástí moderní metropole stejně tak, jako další body našeho programu...

2.

Zdravé životní prostředí

Dobré životní prostředí, zejména pak další zlepšování kvality ovzduší, zůstává naší nejvyšší prioritou. Nepřipustíme vznik žádného nového průmyslového zdroje znečištění na území města. Budeme pokračovat v podpoře výměny neekologických lokálních topenišť a v ekologizaci dopravy. Vyvineme maximální úsilí k urychlení likvidace starých průmyslových ekologických zátěží. Zvýšíme rozsah a kvalitu městské zeleně a zavedeme další opatření omezující negativní dopady klimatických změn.

3.

Bezpečná Ostrava

Zaměříme se na další zvyšování bezpečnosti ve městě posílením přítomnosti městských strážníků v ulicích a rozšiřováním městského kamerového systému. Důležitou oblastí našeho zájmu bude bezpečnost dopravy. Nedovolíme vznik nových problematických ubytoven a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit; budeme naopak usilovat o účinné řešení problémů v těch stávajících. Zavedeme nové preventivní programy v oblasti bezpečnosti.

4.

Doprava je důležitá

Budeme rozvíjet moderní, bezpečnou, ekologickou veřejnou dopravu jako preferovanou formu přepravy ve městě. Souběžně budeme zlepšovat podmínky pro alternativní druhy dopravy. Volbu motoristům usnadníme dobudováním prstence P+R parkovišť s komfortním přestupem na MHD na hlavních příjezdových trasách do města a zvýšením kapacit parkování na sídlištích. Budeme dále usilovat o urychlené dokončení Prodloužené Rudné a o výstavbu Severního spoje. 

5.

Město pro život všech generací

Zlepšíme nabídku kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny. Zrealizujeme stavby min. 200 nových městských nájemních bytů  pro mladé rodiny i seniory a zvýšíme kapacitu pobytových zařízení pro potřebné o min. 150 míst. Zvýšíme podporu rodin a aktivit pro rovnováhu pracovního a soukromého života, budeme rozvíjet mimoškolní zařízení i komunitní centra, prosazovat flexibilní pracovní úvazky ne jen úřadě a v městských organizacích. Zároveň budeme dále rozvíjet komunitní život i aktivity a zvyšovat zapojování obyvatel do plánování a řízení města.

6.

Sázíme na podporu kultury a vzdělanosti

Budeme dále podporovat rozvoj Ostravy jako města kvalitní a různorodé kultury, rozšiřovat podporu kulturních organizací a zlepšovat a rozvíjet infrastrukturu. Zrealizujeme přestavbu historické budovy bývalých městských jatek na Galerii moderního umění. Dotáhneme úspěšně kompletní rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona a DK Poklad. Na základě mezinárodní architektonické soutěže zahájíme výstavbu prvotřídní koncertní haly se špičkovou akustikou.

Budeme prosazovat prvotřídní vzdělávání, větší propojování výuky s praxí a potřebami zaměstnavatelů. Podpoříme rozvoj bilingvní výuky, technických učeben a spolupráci s centry vědy a techniky. Budeme pokračovat v podpoře talentů i rozvojových projektů ostravských VŠ. Mezi prioritami máme např. projekty nové Fakulty umění či Centra zdravého pohybu OSU.

7.

Ekonomická budoucnost Ostravy je v moderním průmyslu, inovacích a službách

Rozšíříme infrastrukturu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) i kapacitu a vybavení úspěšně zavedeného řemeslného inkubátoru Fajna Dílna. Budeme pokračovat v obsazování strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov  s upřednostněním investorů přinášejícím vyšší přidanou hodnotu, vlastní vývoj a také diverzifikaci, a to bez negativního dopadu na životní prostředí. V rámci ITI ostravské aglomerace vytvoříme finanční nástroj – fond na podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro malé a začínající podnikatele.

Akce

Kontakt

Jan Veřmiřovský ostrava@anobudelip.cz
předseda ANO Ostrava
725 996 859