Ostrava přispěje až 10 tisíc na žadatele v druhé výzvě kotlíkových dotací, otevře informační místo a nabídne bezúročnou zápůjčku

Město Ostrava se do druhé výzvy tzv. kotlíkových dotací opět připojuje - svým finančním příspěvkem a dalšími aktivitami nad rámec „standardní“ kotlíkové dotace. S příspěvkem statutárního města Ostravy mohou občané získat dotaci až do výše 145 tisíc Kč. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 29. června, příjem žádostí bude spuštěn 5. září 2017.

Ostrava přispěje všem žadatelům vlastnícím rodinný dům na území města částkou až 10 000 Kč. Tato částka jim bude poskytnuta za podmínky, že ke dni podání žádosti o dotaci nejsou vůči městu, jeho orgánům nebo jím zřízeným a založeným společnostem v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti. Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením.

„Připravili jsme kampaň cílenou na Ostravany, aby se dobře orientovali v podmínkách pro druhou výzvu kotlíkových dotací. Všem majitelům rodinných domů doručíme materiály s veškerými informacemi, v naší kotlíkové kanceláři jim poradíme a pomůžeme s vyplněním žádosti krok za krokem,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Pro ty žadatele, kteří si nemohou z důvodu své finanční situace dovolit vynaložit předem tak velkou částku na výměnu kotle, město umožnilo zažádat si o bezúročnou zápůjčku právě na dobu překlenutí období mezi schválením dotace krajem a jejím následným vyplacením ze strany MSK.

 Zápůjčky ve výši 100 % přiznané dotace budou poskytovány jednorázově a bezúročně. Požádat si o ně může fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území města Ostravy. O poskytnutí zápůjček bude rozhodovat zastupitelstvo města. Žádosti bude přijímat odbor ochrany životního prostředí magistrátu města.

 „O zápůjčku budou moci obyvatelé města požádat až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s krajem, nejpozději ale do dvou měsíců od uzavření této smlouvy. Žadatel bude muset udělit souhlas s inkasem a v případě nedodržení podmínek bude sankcionován. Dobré zkušenosti s tímto postupem mají jiná města v regionu, věřím, že tento systém bude fungovat a umožní i nízkopříjmovým žadatelům, aby si vyměnili svůj starý kotel za nový, moderní a hlavně ekologický,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

 

Infopoint – informační místo - tzv. "kotlíková kancelář" bude v provozu 2 x týdně v pondělí a ve středu od 3. července na rohu u Mostu pionýrů v bývalém zlatnictví na Sokolské ulici

Termíny besed:

Lokalita

termín

sál

Krásné Pole

26. 6. v 16 h

Obřadní síň Úřadu městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

Radvanice a Bartovice

28. 6. v 16 h

Společenský dům v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459/8, 717 00 Ostrava

Nová Bělá

10. 7. v 16 h

Dům s pečovatelskou službou Bělásek, Krmelínská 523/305, Nová Bělá, 724 00 Ostrava 24

Slezská Ostrava

12. 7. v 16 h

Kulturní dům Ostrava-Muglinov, Na Druhém 4/358

Hošťálkovice

31. 7. v 16 h

Kulturní dům Ostrava-Hošťálkovice, Za Hřbitovem 120

Magistrát města Ostravy

24. 7. v 16 h

MMO – Nová radnice

 

zdroj: ostrava.cz

27. 6. 2017